Reportage från Beijings Belt and Road Toppmöte – Del 1

Hussein Askary (Viceordförande, Belt and Road Institute in Sweden)

Det historiska tredje Belt and Road Forum (BRF) som hölls i Kinas huvudstad Beijing den 17-18 oktober, och där Belt and Road Institute i Sverige (BRIX) deltog, öppnade porten till en ny möjlighet för global utveckling och potentiell fred. Med utgångspunkt i de senaste tio årens framgångar sedan president Xi Jinping lanserade Belt and Road Initiativet (BRI) 2013, skingrade den kinesiska ledningen och dess partners från 152 nationer och mer än 40 internationella organisationer alla tvivel om BRI:s framtid. Inte nog med att de inte kommer att ”skala ner” som tankesmedjor och media i väst önskar, de kommer att fördubbla sina ansträngningar och investeringar i detta nu största globala utvecklingsinitiativ. Dessutom kommer de att utforska nya funktioner och dimensioner att lägga till det som redan har uppnåtts. BRI, som lanserades och backades upp av Kina under de senaste tio åren, tillhör nu hela världen.

Statsledare från Ryssland, Serbien, Ungern, Etiopien, Kenya, Moçambique, Republiken Kongo, Egypten, Kazakstan, Indonesien, Mongoliet, Pakistan, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Indonesien, Laos, Kambodja, Argentina och Chile deltog tillsammans med president Xi i detta firande. Tidigare presidenter, premiärministrar och ministrar från totalt 151 länder var närvarande och gav värdefulla bidrag till diskussionerna vid BRF-evenemangen. Delma Rousseff, ordförande för BRICS New Development Bank och tidigare president i Brasilien, deltog också, vilket gav en ny dimension åt det ”globala söderns” roll i BRI-processen.

I de senaste tio år har BRI bidragit med uppemot 1 billion amerikanska dollar till 3000 infrastrukturprojekt och ökade handeln mellan Kina och BRI länder till över 1 trillion dollar per år (2022). Kinas investeringar i BRI länders industri, telekommunikation, och jordbruk har också ökat. Kina har också gått förbi båda USA och Storbritannien i antalet afrikanska studenter som studerar utomlands. Kina har erbjudit utvecklingsländerna stora möjligheter för yrkesutbildning och vetenskapligt och teknologiskt utbyte.

Medan nyheterna i världen har dominerats av krigen och det otroliga lidandet i Gaza och Ukraina, dominerades diskussionen här i Peking av fredsskapande och att uppnå välstånd för alla nationer. Efter att ha följt talen från de världsledare som var närvarande här på BRF, inklusive FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, har det blivit tydligt att BRI utgör en visionär och framgångsrik plattform för bilateralt och multilateralt samarbete för att uppnå alla nationers utvecklingsmål på ett sätt som alla vinner på. Detta och andra begrepp uttrycktes vältaligt av president Xi i hans huvudtal vid BRF:s öppningssession. ”Vi har lärt oss att mänskligheten är en gemenskap med en gemensam framtid”, sade Xi och tillade att ”Kina kan bara göra bra ifrån sig när världen gör bra ifrån sig. När det går bra för Kina kommer världen att bli ännu bättre.” Detta kullkastar alla nollsummespel och farliga geopolitiska planer som har gjort planeten till en osäker plats för mänskligheten under de senaste decennierna. Vidare sade Xi att BRI kommer att baseras på principen om att ”planera tillsammans, bygga tillsammans och dra nytta tillsamman”. Mäktiga nationer kommer inte längre att diktera för andra nationer den politik som inte matchar deras egna sociala, politiska och ekonomiska strukturer och som går emot deras egna intressen och strävanden. Samråd kommer att ligga till grund för BRI:s fortsättning och framgång.

Ingen ”nedskärning”

Under de senaste månaderna har det kommit en ström av artiklar i välrenommerade västerländska tankesmedjor som med säkerhet hävdade att BRI har tappat fart och att den kinesiska ledningen till och med har börjat ompröva hela initiativet och återger tidigare ogrundade spekulationer och förslag om att BRI bör skalas ned och fokusera på ”små” snarare än megainfrastrukturprojekt. Ja, Kina kommer att finansiera och bygga ett stort antal ”små men smarta” projekt, men detta är bara en av många punkter som Xi tog upp. Bidraget till att överbrygga det gigantiska underskottet i infrastruktur i utvecklingsländerna, som BRI har gjort under de senaste tio åren, kommer att fortsätta att vara en prioritet.

Xi sade i sin genomgång av de senaste tio årens prestationer:

”Under dessa tio år har vi strävat efter att bygga ett globalt nätverk av förbindelser som består av ekonomiska korridorer, internationella transportvägar och informationsmotorvägar samt järnvägar, vägar, flygplatser, hamnar, pipelines och elnät. Detta nätverk, som täcker land, hav, himmel och Internet, har ökat flödet av varor, kapital, teknik och mänskliga resurser mellan de berörda länderna och injicerat ny vitalitet i den tusenåriga Sidenvägen i den nya eran.”

Xi betonade att dessa infrastrukturprojekt har bidragit till att avlägsna ”flaskhalsarna för utveckling”.

För att tydliggöra det arbete som måste göras under de kommande tio åren presenterade Xi åtta punkter för att sammanfatta visionen och de praktiska stegen i BRI, som kommer att stödjas av Kina. Här följer en sammanfattning av de åtta punkterna och deras betydelse:

  1. Xi lovade att bygga ett ”multidimensionellt konnektivitetsnätverk för Belt and Road”, där huvudprojekten är att påskynda den högkvalitativa utvecklingen av China-Europe Railway Express (CEER). Detta är en signal om att Kina räknar med att stärka sina ekonomiska förbindelser med Europa i allmänhet och EU i synnerhet. CEER har haft stor betydelse för att säkra förbindelserna mellan leveranskedjorna i båda ändarna av den eurasiska landmassan. Xi avfärdade alla påståenden om att det finns motstridiga transportkorridorer som av geopolitiska skäl går förbi en eller flera nationer och meddelade att Kina kommer att ”delta i den transkaspiska internationella transportkorridoren”, stå värd för China-Europe Railway Express Cooperation Forum och göra gemensamma ansträngningar för att bygga en ny logistikkorridor över den eurasiska kontinenten med direkta järnvägs- och vägtransporter. Vi kommer att kraftfullt integrera hamnar, sjöfart och handelstjänster under den ”maritima sidenvägen”, och påskynda byggandet av den nya internationella land- och sjöhandelskorridoren och den luftburna sidenvägen.
  2. Kina kommer att ytterligare förbättra sin handel med och inom BRI-länderna och världsekonomin genom nya ”pilotzoner för Sidenvägs e-handel”, ingå frihandelsavtal och investeringsskyddsfördrag med fler länder. Kina kommer att öppna upp sin marknad ytterligare för utländska investeringar i tillverkningssektorn, ingå nya handelsavtal och under de kommande fem åren (2024-2028) förväntas Kinas totala handel med varor och tjänster överstiga 32 biljoner USD respektive 5 biljoner USD.
  3. ”Små och vackra” projekt kommer också att ha sin plats på prioriteringslistan. Kina kommer att främja både signaturprojekt och ”små men smarta” försörjningsprogram. China Development Bank och Export-Import Bank of China kommer var och en att inrätta ett finansieringsfönster på 350 miljarder RMB (47 miljarder US-dollar). Ytterligare 80 miljarder RMB (10 miljarder USD) kommer att tillföras Sidenvägsfonden. Xi rapporterade att dagen före BRF-toppmötet, vid BRI:s VD-konferens, hade samarbetsavtal till ett värde av 97,2 miljarder US-dollar ingåtts vid VD-konferensen.
  4. Främja grön utveckling som grön infrastruktur, grön energi och gröna transporter, och öka stödet till BRI:s Internationella Koalition för Grön Utveckling (International Green Development Coalition). Kina kommer att implementera principerna för gröna investeringar för Belt and Road och tillhandahålla 100 000 utbildningsmöjligheter för partnerländer fram till 2030.
  5. Kina kommer att främja vetenskapligt och tekniskt innovationssamarbete genom Belt and Road Science, Technology, and Innovation Cooperation Action Plan, hålla den första Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange, öka antalet gemensamma laboratorier som byggts med andra parter till 100 under de kommande fem åren, och stödja unga forskare från andra länder att arbeta på korttidsprogram i Kina.
  6. Stödja kulturutbyte mellan folk och stärka dialogen om civilisationer med BRI:s partnerländer. Förutom Silk Road International League of Theatres, Silk Road International Arts Festival, International Alliance of Museums of the Silk Road, Silk Road International Alliance of Art Museums och Silk Road International Library Alliance, som har inrättats har Kina också lanserat International Tourism Alliance of Silk Road Cities.

Punkterna 7 och 8 handlar om att undanröja alla oklarheter kring BRI:s definition, åtgärder, metoder och mål. Kina kommer att publicera Achievements and Prospects of Belt and Road Integrity Building och High-Level Principles on Belt and Road Integrity Building, samt inrätta ett system för utvärdering av integritet och efterlevnad för företag som är involverade i samarbetet kring Bältet och Vägen. Institutionellt samarbete för att undanröja hinder genom att arbeta med sina BRI-partnerländer för att stärka uppbyggnaden av multilaterala samarbetsplattformar som täcker energi, beskattning, finans, grön utveckling, katastrofförebyggande, antikorruption, tankesmedjor, media, kultur och andra områden. Kina kommer att fortsätta att vara värd för BRF och inrätta ett sekretariat för forumet.

Xi uttryckte sin starka tro på BRI som ett långsiktigt åtagande från Kinas sida, och påtalade det nära sambandet mellan Kinas utvecklingsmål och målen hos dess partners och världens nationer. ”Den modernisering vi eftersträvar är inte enbart för Kina, utan för alla utvecklingsländer genom våra gemensamma ansträngningar. Global modernisering bör eftersträvas för att stärka fredlig utveckling och ömsesidigt fördelaktigt samarbete och skapa välstånd för alla”, sade Xi.

I del två kommer vi att presentera reaktionerna på Xis tal och de åsikter som uttrycktes av andra världsledare som var närvarande vid BRF. Integrationen och samordningen av många nationella och regionala utvecklings- och sammanlänkningsplaner med BRI presenterades. Nationers ambitioner att övergå till ett andra steg av BRI genom ”industrialisering”, särskilt i Afrika, förespråkades starkt. Nya idéer om multilateral finansiering av BRI-projekt växer också fram.

Annan svensk media skrivit om detta: Newsvoice.se