ASEAN-länderna växer med Belt and Road: Rapport

I rapporteringen om Belt and Road Initiative (BRI) är det en av världens regioner som inte får tillräcklig uppmärksamhet i de europeiska och svenska medierna, både de allmänna och publikationer om ekonomi och affärsliv, och det är ASEAN-länderna (Association of Southeast Asia Nations, på svenska: Associationen av de sydostasiatiska nationerna). ASEAN består av Brunei, Kambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.

En ny rapport utgiven av Singapore United Overseas Bank och sammanställd av Hong Kong-universitetets Institut för tillväxtmarknader tar upp den inverkan som BRI har haft på den ekonomiska integrationen mellan dessa länder och också mellan Kina och ASEAN-länderna. Den 30-sidiga rapporten, “The Belt & Road Initiative in ASEAN”, som gavs ut i december 2020 visar på sambandet mellan de kinesiska investeringarna i infrastruktur och den snabba ekonomiska tillväxten i dessa länder.

I rapporten finns en lista över de pågående kinesiska direktinvesteringarna utomlands (FDI) och byggprojekten i regionen, och vilken roll som spelas av de kinesiska statsägda företagen (SEOs) respektive de privata företagen. Ett kapitel tar upp den påverkan som COVID-19 pandemin haft på dessa länder.

Rapporten slår fast, att sedan starten på Belt and Road Initiative (BRI) har ”Fastlandskinas direktinvesteringar utomlands (FDI) och byggprojekt i ASEAN-länderna ökat med 85% respektive 33%.” Man tillägger att tillväxten huvudsakligen var koncentrerad till Indonesien, Malaysia, Filippinerna och Vietnam. Rapporten visar att även om BRI är världsomfattande, så har “ASEAN varit en högt prioriterad region för Initiativet från början.”

Rapportens slutsats är: “BRI stöder storskaliga infrastrukturprojekt och främjar andra former av kommunikation mellan Fastlandskina och ASEAN-länderna, även om det är för tidigt att avgöra hur mycket BRI-projekten kommer att forma utvecklingskurvorna för värdländerna. Däremot borde dimensionerna och omfattningen av BRI projekten intressera vem som helst som söker lönsamma investeringsmöjligheter i en av världens mest dynamiska och snabbväxande regioner.”

Rapporten har tyvärr en del vaga och lösa påståenden utan underlag. T.ex. hävdar den, utan att ge några exempel, att COVID-19 pandemin, även om den effektivt begränsats i dessa länder, har försenat BRI:s nyckelprojekt (sid 10). Efterforskningar av Belt and Road Institute in Sweden (BRIX) visar t.ex. att arbetet med den centrala Kina-Laos-järnvägen fortgår opåverkat, och att i juni 2020 fullbordades den sista av de 75 stora tunnlarna så rälsläggning och stationsbyggnad kunde ta vid. Ett annat exempel är undertecknandet i oktober 2020 av kontraktet för att bygga höghastighetsjärnvägen Kina-Thailand vilket är ett annat av BRI:s huvudprojekt.

Annars innehåller rapporten en intressant karta och förteckning på de nyckelprojekt som BRI genomför i ASEAN-regionen (sidorna 14-15),

I diskussioner med ekonomiska experter informerades Belt and Road Institute in Sweden (BRIX) om att andra länder, vid sidan av Kina, drar nytta av de möjligheter som ges av tillgången till infrastruktur för kraft, transport och underleverantörskedjor i dessa områden vilka uppstått ur samarbetet med Kina. Det är länder som Japan, Sydkorea och Australien nu ökar sina investeringar i dessa länder. Europas länder uppmuntras dra nytta av de möjligheter som denna tillväxtregion ger.

Rapporten (PDF) kan laddas ned här!